Uniwersytet Zielonogórski Miesięcznik Uniwersytet Zielonogórski

Strona głównaMapa serwisuUwagi
 Lista numerów   

Stopka redakcyjna   
 
U N I W E R S Y T E T     Z I E L O N O G Ó R S K I
m i e s i ę c z n i k     s p o ł e c z n o ś c i     a k a d e m i c k i e j

R E D A K C J A
ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra, tel. (0-68) 328 2593, ~2592;
e-mail: miesiecznikUZ@uz.zgora.pl

R E D A K T O R     N A C Z E L N A
Ewa Sapeńko

W S P Ó Ł P R A C A:
Anetta Barska, Tomasz Belica, Marek Dankowski, Renata Grochowalska, Magdalena Grycuk,
Dorota Hebisz, Pola Kuleczka, Katarzyna Kwiecien-Dlugosz, Alicja Lewicka-Szczególa, Jacek Rusinski, Magdalena Steciag,
Joachim Syga, Anna Urbanska, Janina Wallis, Kinga Wloch

P R O J E K T     G R A F I C Z N Y
Lucyna Andrzejewska

£ A M A N I E     K O M P U T E R O W E
Lucyna Andrzejewska, Mamert Janion

W Y D A N I E     I N T E R N E T O W E
http://miesiecznik.uz.zgora.pl
Krzysztof Jarosiński

Z D J Ę C I A
Kazimierz Adamczewski

Wyrazone opinie sa osobistymi przekonaniami autorów i nie zawsze sa zgodne ze stanowiskiem kolegium,
zespolu redakcyjnego i kierownictwa uczelni. Zachecamy do wypowiedzi polemicznych.

Redakcja zastrzega sobie prawo nadawania tekstom wlasnych tytulów, ich skracania i adiustacji; materialów nie zamówionych nie zwracamy.
Za zamieszczane informacje odpowiedzialnosc ponosza ich autorzy.